FxPro เผย “ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่”

0
1572

โดยทาง FxPro ได้เผยว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายโดยบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ดังนี้

ข้อตกลงสำหรับลูกค้า
หนังสือการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
นโยบายการจัดการออเดอร์
ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน
นโยบายการขัดผลประโยชน์
หนังสือกองทุนชดเชยสำหรับนักลงทุน (อังกฤษ)
หนังสือกองทุนชดเชยสำหรับนักลงทุน (กรีก)
หนังสือการจำแนกประเภทลูกค้า